Bevestiging AFM registratie en verplichtingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bevestigt hierbij de ontvangst van uw melding als bedoeld in artikel 2:66a, derde lid, aanhef en onder a van de Wet op het financieel toezicht (Wft) inzake de in de bijlage genoemde beleggingsinstelling(en). De AFM bevestigt hierbij ook de ontvangst van de bij die melding te verstrekken informatie zoals beschreven in artikel 5, eerste lid en tweede lid, Uitwerkingsverordening EU nr. 231/2013 (Uitwerkingsverordening). De AFM bericht u door middel van deze brief dat zij de door u gedane melding heeft verwerkt.

 

DOORLOPENDE VERANTWOORDELIJKHEID BEHEERDER

De AFM benadrukt dat zij met deze brief slechts de ontvangst van de melding als bedoeld in artikel 2:66a, derde lid, aanhef en onder a van de Wft bevestigt. Deze bevestiging vormt geen definitief oordeel over de rechtmatigheid van de gedane melding. Het is de verantwoordelijkheid van de beheerder om doorlopend te beoordelen of wordt voldaan aan de voorwaarden om onder het AIFMD-meldingsregime te vallen (artikel 2:66a, eerste en tweede lid, Wft en artikel 2, eerste lid, Uitwerkingsverordening). Als aan een van de gestelde voorwaarden niet langer wordt voldaan, dient de beheerder de AFM daar onverwijld van op de hoogte te stellen en binnen dertig dagen een AIFMD-vergunning ex artikel 2:65 Wft bij de AFM aan te vragen.

 

Daarbij merkt de AFM zekerheidshalve nog op dat het voor partijen die beschikken over een vergunning als beleggingsonderneming ex artikel 2:96 Wft en die combineren met het AIFMD-meldingsregime van belang is zich te realiseren dat de Europese Commissie op dit moment van oordeel is dat het niet is toegestaan dat een externe beheerder naast de AIFMD-vergunning beschikt over een afzonderlijke vergunning als beleggingsonderneming. Het is onder omstandigheden wel mogelijk dat deze beheerder onder zijn AIFMD- vergunning bepaalde beleggingsdiensten verleent.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de AFM (http://www.afm.nl/nl/professionals/diensten/veelgestelde-vragen/aifmd/activiteiten.aspx).

Voor de goede orde wijst de AFM u er tot slot op dat bovenstaande bevestiging gebaseerd is op de door u verstrekte informatie en het thans geldende beleid van de AFM. De AFM behoudt zich het recht voor op deze overweging terug te komen in geval van wijziging van het beleid of indien zich omstandigheden voordoen of feiten bekend worden op grond waarvan de AFM - zouden deze omstandigheden zich thans hebben voorgedaan of zouden deze feiten thans bekend zijn geweest - een ander oordeel zou hebben gevormd.

 

RAPPORTAGEVERPLICHTING

Vanaf heden is de beheerder op grond van artikel 2:66a, derde lid, onder b, van de Wft verplicht periodiek inzake de door haar beheerde alternatieve beleggingsinstellingen te rapporteren. De rapportage dient u in via een XML-bestand volgens de specificatie van de European Securities and Markets Authority (ESMA). Om te kunnen voldoen aan uw rapportageverplichting kunt u er voor kiezen om zelf het proces in te richten om dit XML bestand te genereren, dan wel daarvoor software aan te schaffen van een externe leverancier. Diverse marktpartijen bieden hiervoor mogelijkheden aan. Het meest actuele ESMA-formaat (XSD) waaraan de XML moet voldoen is te vinden op de website van de ESMA2. De rapportage dient u vanaf 1 januari 2022 in via het AFM-portaal, meer informatie is te vinden via de doelgroep informatie op de AFM-website: www.afm.nl/aifm.

 

VERMELDINGSPLICHT BIJ HET AANBIEDEN VAN DEELNEMINGSRECHTEN

De beheerder is op grond van artikel 2:66a, zesde lid, van de Wft verplicht om bij een aanbod van deelnemingsrechten in een beheerde alternatieve beleggingsinstelling en in reclame-uitingen en documenten waarin een dergelijk aanbod in het vooruitzicht wordt gesteld, indien een aanbieding niet uitsluitend aan professionele beleggers wordt gedaan, te vermelden dat de beheerder niet vergunningplichtig is ingevolge de Wft en op hem geen toezicht wordt uitgeoefend op grond van het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en het Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Meer informatie over de wijze waarop de vermelding dient te worden gedaan kunt u vinden in de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft.


AFM REGISTER

De beheerder zal onder de naam SVP Beheer B.V. worden ingeschreven in het register voor uitgezonderde beheerders van beleggingsinstellingen op de AFM-website, als bedoeld in artikel 1:107 Wft. De gemelde beleggingsinstelling(en) onder beheer van de beheerder worden tevens ingeschreven in dit register onder nummer 50032162.